משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

מיסוי מתנות לחג

שי לחגים
מעסיקים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לחג , למרות שבפועל אין זה מעוגן בחוק, כך שבעצם נתינת שי לחג מהווה טובה הנאה ועל כן חייבת במס.

מה הסכום שייזקף לעובד?
 השווי שייזקף לעובד בתלוש השכר שלו בעבור שי לחג זהו שווי עלות השי למעסיק.
למשל, מעסיקים רבים נותנים לעובדיהם תווי קניה כשי לחג.
במקרה זה, מבחינת העובד, ייזקף למס, העלות של המעביד בעבור תווי קניה אלה ולא שווים בעת השימוש בהם.

האם המעסיק יכול לנכות הוצאות אלו? מה הסכום?
המעסיק אכן רשאי לנכות הוצאות אלו.
המעסיק ינכה הוצאות בעבור שי לחג בסכום עלותם ולא בשווים בעת השימוש בהם.

דגש- במקרים בהם השתתפות המעסיק היא בסכום גלובלי שלא ניתן ליחסו באופן ספציפי לעובד מסוים אין להוסיפו למשכורת, אך ההוצאה לא תוכר ותחויב אצל המעסיק כהוצאה עודפת.

בעת נתינת מתנה מהמעסיק לעובד לרגל אירוע אישי. האם ניתן לנכות את סכום המתנה?
מתנה הניתנת לעובד לרגל אירוע אישי, ניתנת לניכוי אצל המעביד עד לסכום של 210 ₪ ובתנאי שלא יותר מפעם בשנה.
מבחינת העובד, אין להוסיפן לשכר ואין לחייב במס.

בעת נתינת מתנה מהמעסיק לאנשים הנמצאים בקשרי מסחר וללקוחות של העסק לרגל אירוע אישי. האם ניתן לנכות את סכום המתנה?
במקרה זה ,אין הבדל בין שי לחג לבין מתנה לרגל אירוע אישי. סכום ההוצאה המותרת נקבע
 ל- 210 ₪ לשנה לאדם. מקבל המתנה אינו שכיר אצל נותן המתנה ואינו חייב במס בגינה אך, נותן המתנה אכן יכול לנכות הוצאה זו.
בהתאם לתקנות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה. ההגבלות שצוינו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים.
 
 
 
 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון