משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חוזרים מקצועיים

שינויים במערך הניכויים לשנת 2014
חוזר רשות המיסים
קרא עוד


חישוב מס נפרד / מאוחד של הכנסות בני הזוג- תיקון 199 לפקודת מס הכנסה
מאמר מקצועי ופרשנות מאת רו"ח איתן שפיר
קרא עוד


שר האוצר מודיע על דחיית תשלומי מס הכנסה, ניכויים ומע"מ לסוף חודש ספטמבר
הודעת רשות המיסים 02.09.2013
קרא עוד

 

חישוב מס נפרד / מאוחד של הכנסות בני הזוג- עדכון והארכת הנחיות קודמות
הנחיית רשות המסים 22.07.2013 - מכתב לפקידי השומה
קרא עוד


עיקרי חקיקה - חוק ההסדרים
החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 להלן חוק ההסדרים.
מצורפת סקירת עיקר הסעיפים הכלולים בחוק, בהם: העלאת שיעורי מס הכנסה ליחיד ומס חברות, חוק עידוד השקעות הון, חברה משפחתית, מיסוי רווח שערוך, נאמנויות, נקודות זכות למסיימי תואר, שיחלוף נכסים, הגדרת חברה תעשייתית, קנס גרעון, חובת דיווח חלפני כספים, קנס גרעון מע"מ, חובת צירוף חשבונית להובלת טובין לאזור או לשטחי עזה ויריחו, החמרה בכללים לגבי כניסה והוצאה של טובין לאזור אילת וממנו, תיקונים בחוק הבלו על דלק, מס רכישה בגין  דירת מגורים, מס רכישה בגין זכות במקרקעין, מס שבח
קרא עוד

מיסוי החזר הוצאות  אש"ל

תשלומי אש"ל שלא הוצאו בפועל יחשבו כהכנסה בידי העובד - המלצות לאור פסק הדין בעמ"ה 9048/05 גרידי יצחק נגד פ"ש ירושלים 1
קרא עוד

שינוים בהוראות ניהול ספרים – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי
חוזר מס הכנסה מס' 9/2013 – רשות המסים שינויים בהוראות ניהול ספרים – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי
קרא עוד

תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון – עמידה בתנאי יצוא רטרואקטיבית מיום 1.1.2012
חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג–2013
קרא עוד

הטיפול בעיצום כספי למאחרי הגשת דוח כספי מקוון
מכתבה של מירי סביון, רו"ח סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, לפקידי השומה
קרא עוד

תיקון הגדרת "עסק קטן" – לעניין תעריף בחשבון הבנק
תיקון מס' 2 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 (להלן – כללי העמלות)
קרא עוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון