משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

עדכונים שנת 2017 - דיני עבודה, עצמאים ושכירים

להלן ריכוז מספר שינויים חשובים לקראת שנת 2017:
 
 
א.     חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה על עצמאי (חסכון וסיוע לעצמאים)
בהתאם לחוק ההסדרים 2017-2018, החל מיום 1.1.2017 חלה על עצמאי חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה.
שיעורי ההפקדות נקבעו בעבור הכנסה חייבת להפקדה בשיעור של 4.45% עד מחצית שכר ממוצע ובשיעור של 12.55% עבור ההכנסה שעולה על מחצית השכר הממוצע ואינו עולה על השכר הממוצע
מועד ההפקדה - לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים תשלומים
הכנסה חייבת להפקדה - הכנסתו של העצמאי לפני ניכוי לקופות גמל וניכוי תשלומים בעבור קרן השתלמות עצמאי
 
שיעור ההפקדות  מההכנסה והסכומים החייבים בהפקדה
 4.45% עד מחצית שכר ממוצע (סכום מקסימלי של 215 שח)
12.55% ממחצית שכר ממוצע ועד שכר ממוצע (סכום מקסימלי של 607 שח)
 
מסכום ההפקדות לעיל זכאי העצמאי לנכות תשלומים שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת.
נציין שעצמאי שלא הפקיד עבור קופת גמל לקצבה עשוי לקבל התראות על חיוב בביצוע התשלום, וכן עלול לשלם קנסות בסך 500 שח
 
 
ב.     זקיפת שווי בגין תשלום לקופת גמל לקצבה – מרכב פיצויים (תיקון סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה
עד ליום 31.12.2016 בוצעה זקיפת שווי על מרכיב גמל בלבד. החל מיום 1.1.2017 נוספה תקרה גם למרכיב הפיצויים
 הפקדות מעסיק לפיצויים - זקיפת שווי בגין הפקדה לפיצויים בשיעור 8.33% מהשכר על שכר מעל 32,000 ש"ח או 6% על שכר מעל 44,444 ש"ח, כלומר 2,6677 ש"ח לחודש.
האמור לא חל על קרנות פנסיה ותיקות.
 
 
ג.      ביטוח לאומי
מצ"ב חוזר ביטוח לאומי לשנת 2017
מטרת החוזר
1 .החלפת פנקס המקדמות בדף תשלומים.
2 .שינויים בשיעור המופחת ובשיעור הרגיל לעצמאי .
3 .פירוט השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשעורי דמי ביטוח החל מ-1.1.2017              
שכר ממוצע - שכר הממוצע במשק סעיף 2(ב)  החל מ – 2017.1.1 יעמוד על 9,673 ש"ח לחודש
 
נתון שכר הממוצע במשק משפיע על הוראות שונות כגון
תקרת ההכנסה להפקדה (חלק תגמולים) על ידי מעסיק – סעיף 3)ה3),  פעמיים וחצי שכר ממוצע – סך של 24,183 שח במקום 23,660 שח)
תקרת ההכנסה להפקדה בקופת גמל לקצבה (פעמיים שכר הממוצע).
השיעור המופחת המעודכן, 60% משכר ממוצע, יעמוד על 5,804 שח (במקום 5,678 שח)
 
תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח היא סך 43,240 ₪ לחודש – ללא שינוי משנת 2016
 
שיעור התשלומים לעצמאי (1.1.2017)
עד 60% משכר ממוצע 2.87% (במקום 6.72% ! )
מעל 60% מהשכר הממוצע ועד תקרת הכנסה לתשלום – 12.83% (במקום 11.23%)
 
ד.     דיני עבודה - שונים
עדכון שכר מינימום  החל מינואר 2017 שכר המינימום במשק יעמוד על 5,000 שח,
ימי חופש - צבירת ימי החופשה לעובדים בשנות וותק 1-4 תגדל ל 16 (יתר הזכאויות ללא שינוי). המשמעות היא - שעובד 6 ימים בשבוע יהיה זכאי לצבירה של 14 ימים בשנה, עובד 5 ימים בשבוע יהיה זכאי לצבירה של 12 ימים בשנה.
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון