משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

מסמכים ואישורים להכנת הצהרת הון 2018

לכבוד

א.ג.נ.,

להלן המסמכים הנידרשים להכנת דיווח למס הכנסה על נכסים והתחייבויות (הצהרת הון) ליום 31 לדצמבר 2018 שלך ובני משפחתך.

בני משפחה - בני זוג (לבני זוג נשואים, וילדים שטרם מלאו להם 19 שנה לתאריך הצהרת ההון).

נכסים והתחייבויות - לרבות נכסים והתחייבויות בארץ ובחו"ל.

כל המידע יובא בסכומים כספיים נומינליים (עלות רכישת הנכס או ההתחייבות)

1. נכסים בעסקים בהם לא מוגש  בדוח השנתי דוח כספי מלא
1.1 מאזן ורווח והפסד (עסק של יחיד או שותפות).
1.2 פרוט כל הנכסים (חייבים) והתחייבויות (זכאים) של העסק.
1.3 טופס פחת.
1.4 דף פרמיה מפוליסת ביטוח העסק.

2. עסקים המנהלים מאזן ורווח והפסד (עסק של יחיד או שותפות).
2.1 פרוט כל הנכסים (חייבים) והתחייבויות (זכאים) של העסק.
2.2 טופס פחת.
2.3 דף פרמיה מפוליסת ביטוח העסק
2.4 בעלות ואחזקה במניות בחברות פרטיות (אינן נסחרות בבורסה).
2.5 פרוט אחזקותיך במניות בחברות פרטיות
2.6 יתרת חשבונך בספרי החברה חתום על ידי החברה
2.7 תדפיס מעודכן מרשם החברות.

3. נכסים פרטיים: כל הנכסים שבבעלותך כולל: ניירות ערך לא סחיריים, מניות בחברות פרטיות וכו' - פרוט הנכסים ,מועדי רכישתם,חוזי רכישה בגינם, מסמכי בעלות וכו'.

4. נכסי מקרקעין (נדל"ן):
4.1 דירת המגורים, דירות מגורים נוספות, (שנרכשו או התקבלו בירושה/מתנה), נכסי נדל"ן אחרים (מגרשים נכסי נדל"ן מסחריים).
4.2 אם בוצעו שיפורים/שיפוצים בדירה לאחר רכישתה נא לפרט מועד וסכומים שהוצאו.
4.3 לכל נכס מקרקעין יש לצרף: נסח מרשם המקרקעין (טאבו), חוזה רכישה, מס רכישה ששולם, שכ"ט עו"ד ,שכ"ט מתווך, ריבית משכנתה ששולמה, אגרות ששולמו ,הוצאות אחרות שהוצאו בקשר עם רכישת הנכס וכו'. חוזי שכירות.
4.4 הלוואות ומשכנתאות על נכס המקרקעין.
4.5 תכולת דירת מגורים: רכישות שבוצעו מהצהרת הון הקודמת של הפריטים שערכם עולה על 6000 ש"ח, רשימה של פרטי הריהוט והציוד בבית המגורים לתאריך הצהרת ההון.
4.6 דף מפוליסת הביטוח  ו/או סקר ביטוח אם בוצע.

5.פרטים על חשבונות בבנקים:
5.1 אישורי יתרה מהבנק, לרבות חשבונות עו"ש, חשבונות במט"ח, פיקדונות ותוכניות החסכון.
5.2 הלוואות - כולל לוח סילוקין ותנאי ההלוואות (ריבית, מועד הפרעון).
5.3 ניירות ערך: פרוט ניירות הערך הסחירים שברשותך ,יש לקבל אישור מהבנקים (ומכל גוף דרכו מחזירים במניות) בדבר הרכב תיק ניירות הערך.
5.4 המידע בחשבונות הבנק נכלל: באישורי היתרות ודוחות תעודת הזהות הבנקאית (מקוצר ומפורט).
ניתן להוריד את המידע מאתר הבנק, לדוגמה:
בנק הפועלים > אישורי יתרות > למטה קבצים > תעודת זהות בנקאית
בנק לאומי > דוחות ותמיכה > דוחות שנתיים > תעודת זהות בנקאית
5.5 כלי רכב : רישיון רכב, סוג הרכב, שנת ייצור ומועד הרכישה.

6. כספים המופקדים בקופות פנסיה גמל וחברות ביטוח.
6.1 אישור שנתי (מפורט ומקוצר) לכספים המופקדים בקופות פנסיה גמל וחברות ביטוח, פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון. את הנתונים ניתן לשלוף מאתרי האינטרנט של חברות הביטוח.
פנסיה וגמל > חשבון אישי (כניסה באמצעות רישום קצר ותעודת זהות ומספר טלפון נייד).
6.2 איתור כספים ניתן לקבל מאתר משרד האוצר "היכן מחכים לך חסכונות פמסיוניים פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק "ניתן לשלוף מאתר משרד האוצר קישור לאתר לאיתור חשבונות בנק כספי גמל / פנסיה תכניות חסכון https://itur.mof.gov.il/#/main/landing
6.3  נתונים על כספים הצבורים לפנסיה / גמל וקרנות השתלמות פנסיות ניתן לשלוף מאתר המסלקה הפנסיונית
https://saver.swiftness.co.il/he-IL/saver/#/General/WizardRegistration

עלות דו"ח לפי תעודת זהות 20 ש"ח (ניתן לאתר באינטרנט גופים המספקים שרות זה ללא תמורה).

7. חייבים וזכאים אחרים - הלוואות שנתנו והלוואות שהתקבלו מגורמים אחרים שאינם כלולים באישורי היתרה מחשבונות הבנק שנדרשו לעיל.

8. פרט זכויותיך בכל נכס והתחייבות אחרת שלא נזכרה לעיל.

9. אם הנך בעל זכות חתימה בחשבונות בנק או בחשבון אחר בו מתנהלים נכסים שאינם בבעולתך (לרבות זכות חתימה בין קרובים)  - נא צרף את הפרטים: פרטי החשבון , אישור יתרה לכספים בחשבון והסבר לקשר שלך איתם.

10. הסברים להון ממקרות הון נוספים מעבר להכנסות
10.1 ירושות ומתנות שקבלת בצרוף מסמכים מאמתים, כגון: צו ירושה, צו קיום צוואה, הסכם חלוקת רכוש בין יורשים, פרוט כספים שהתקבלו במזומן, מסמכי בנק לכספים שהועברו בירושה.
10.2 שומות מס שבח, לנכסי נדל"ן שנמכרו.
10.3 פוליסת ביטוח, פרוט הערכת נכסים לצורכי ביטוח, פירוט תכשיטים - מלווה בהערכת סוקר.
10.4 מסמכי פרעון ומשיכת כספי פידיון, תכניות חסכון, קרנות השתלמות , כספים שהתקבלו מחברת ביטוח.
10.5 פרוט כספים שהתקבלו מכל מקור שהוא שלא צויין לעיל.
10.6 פרוט כספים ששולמו כהוצאה חריגה שלא פורטה לעיל.

בכבוד רב,
איתן שפיר רו"ח

 

 

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון