משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

פנו אליך ממשרד העבודה והרווחה לעריכת ביקורת?

לאחרונה חברות ועסקים בארץ מקבלים התראה מתוקף סעיף 15 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן החוק) או חמור מכך הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 5 לחוק. משקיבלת התראה או הודעה על כוונת חיוב הנך חשוף לתביעות והטלת עיצומים כספיים מצד משרד העבודה והרווחה. לתשומת ליבך, החל מיום 10/07/2019 רשאי לתת אישורים של רואה חשבון רק מי שהינו בעל תעודת בודק שכר מוסמך.
למישרדנו רואי חשבון שהוסמכו על ידי משרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 40 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה. אנו בעלי ניסיון רב בהתמודדות עם סוגיות בנושא דיני עבודה ובמהלך השנים חסכנו ללקוחותינו מאות אלפי שקלים.

אל תמתין לקביעה של משרד העבודה שאז אולי יהיה קשה יותר לשנותה. פנה כבר היום.

השרותים הניתנים על ידינו

  • אישור של בודק שכר מוסמך לפיו המעסיק הפסיק את ההפרה ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון, ובו פירוט של הפעולות שעשה  ויעשה המעסיק למניעת הישנות ההפרה בעתיד. לתשומת ליבך, היה וננקטו נגדך עיצומים כספיים, לא יפחית ממונה עיצומים כספיים את סכום העיצום ללא אישור כאמור.
  • סיוע הפסקת הליקויים ותיקון ההפרות שעלו בהחלטת הממונה על עיצומים כספיים.
  • סיוע בהמצאת האסמכתאות להפסקת ההפרה ותיקונה.
במידה והליקויים לא יתוקנו על ידי המעסיק, גם מזמין שירות שעובדי הקבלן מועסקים על ידו יהיה חשוף לקנסות גבוהים ולתביעה אזרחית ופלילית.

משרדנו  עורך ביקורת שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה לאירגונים.

אם הינך זקוק בהקדם לבודק שכר מוסמך צור איתנו קשר בטלפון או בווטצאפ : 054-6608686

הפחתת סכום העיצום הכספי


התקנות מקנות לממונה רשות להפחית למעביד את סכום העיצום הכספי בנסיבות הבאות -
סוג ההפחתה פרטים שעור הפחתה
הפחתת סכומי העיצום הכספי המעסיק לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה 40%
  המעסיק לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה 25%
  המעסיק, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה 40%
  המעסיק נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 20%
  המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה 30%
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים סכום שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו
  לגבי מעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים סכום שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:
- למעסיק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים
- למעסיק שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.
הפחתה למזמין שרות הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשעוא של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעסיק החובה שהופרה. הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי, לפי השיעורים שלהלן:
- לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 2.5% ממחזור העסקאות שלו.
- לגבי מזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים – לסך שלא יעלה על 4.5% ממחזור העסקאות שלו, ואינו עולה על סכומים כלהלן:
      * למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2 מיליון שקלים חדשים
      *  למזמין שירות שמחזור העסקאות שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – על סכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים.
הפחתת סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגיד הממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין 25%
  הממונה שוכנע שהמנהל הכללי נקט אמצעים להפסקת ביצוע ההפרה על ידי התאגיד או למניעת הישנותה 20%


  • אם התקיימו שתי הנסיבות כאמור ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר.    להלן לינק בדבר הנחיות להפחתת סכום העיצום הכספי בהתאם לתקנות להגברת האכיפהשל דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב - 2012

    https://www.gov.il/he/Departments/policies/reduction-of-work-rights-monetary-penalties-procedureEitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון