משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חוק האריזות

ביום 1 ביולי 2011 נכנס לתוקפו חוק האריזות ("החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011). החוק מחייב, בין היתר, כל יצרן ו/או יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שירות למחזר פסולת של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שיצאו או שייבאו בהתאם ליעדי מחזור הקבועים בחוק האריזות

מטרת החוק:

להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות במקום להעבירן להטמנה.

משמעות החוק:

החוק מחייב כל יצרן/יבואן של אריזות לאסוף ולמחזר את האריזות שהוצי לשוק. כמו כן נידרשים היצר/יבואן לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על המוצרים  הארוזים אן אריזות השירות שנמכרו על ידם בכל שנה, בהתאם, לדרישות שנקבעו בחוק האריזות והמשרד להגנת הסביבה.
חוק האריזות אף קובע כי לשם חובותיהם הנ"ל, נדרשים יצרן/יבואן להתקשר בהסכם עם חברה אשר קיבלה "הכרה" (רישיון) מהמשרד להגנת הסביבה כ-"גוף מוכר" ,אשר, תפעל לקיום חובותיהם הנ"ל של היצרן/יבואן.

קנסות ועיצומים בגין אי עמידה בחוק:

גובה העיצום אשר ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה, לגבי אי עמידה ביעדי המיחזור הוא 2,000 ש"ח בשנת 2012 ו- 2,500 ש"ח החל משנת 2013, לכל טון פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מחזור.
לגבי הפרת הוראות אחרות של חוק האריזות וביניהם חובת התקשרות עם גוף מוכר ו/או אי קיום חובת הדיווח, נקבע עיצום כספי קבוע בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין (כפל קנס אם המפר הוא תאגיד).

אנו ממליצים לכם היצרנים/יבואנים לבחון אם אתם מחויבים על פי חוק בהתקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר ובדיווח על המוצרים הארוזים או אריזות השירות שנמכרו על ידכם בישראל  בכל שנה על פי הוראת "חוק האריזות".

למשרדינו :איתן שפיר ושות' רואי חשבון, ניסיון רב בתהליך ההערכות ליישום הוראות "חוק האריזות" בעסקים. צוות המשרד מיומן ועובד על פי תהליך עבודה מובנה שהוכיח עצמו במהלך השנים:
- הבנת מהירה של התהליך העיסקי ומציאת פתרונות שיאפשרו יישום מהיר של הוראות החוק באופן שלא יכביד על העסק.
- יצירת שיתוף פעולה מול תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר. לצוות המשרד קשר קבוע עם נציגי התאגיד ,קשר זה מסייע להסדרת מתודולגית המדידה.
- ליווי תהליך יישום הוראת החוק לרבות הדרכה הנוגעת לאופן הדיווח.
- ביקורת ומתן חוות דעת רואה חשבון בהתאם לדרישות החוק, לרבות עסקים שאנו לא משמשים כרואי החשבון המבקרים שלהם.


נישמח לסייע גם לכם.

Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון