משבר הקורונה מחייב בהיערכות מחודשת מצד הממשלה ומצד העוסקים
 
 

עובדי משרדינו הוכשרו על ידי משרד העבודה והרווחה והוסמכו כבודקי שכר על פי דרישות החוק.

לעובדינו ניסיון וידע רב בתחום לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות ,תשאול, חקירה ,פיקוח וביקרות בחשבות השכר.

דיני עבודה , הסכמים קיבוצים ,זכויות עובדים, מערכת שכר ובכללי האתיקה הנידרשים.
 
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים


רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.

מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל מפעלית, יהיה חייב להפקיד בשל עובד זה כספים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל.
 
 

13.01.2019


חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים

– מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים. תחילתו של סעיף זה:

• לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2020.
• לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ב-1 בפברואר 2021.
 
 

הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ- 01.04.2018


סכום לחודש 5,300 ₪

סכום לשעה (לפי תקן של 182 שעות לחודש) 29.12 ₪

סכום ליום בשבוע עבודה בן שישה ימים 212 ₪

סכום ליום בשבוע בן חמישה ימים 244.62 ₪
 
 
15.07.2018

עמותת מגדלות ניכתה תשלומי פנסיה ,אך לא העבירה אותה לשמונה מעובדיה שעבדו כמורים בבית הספר שהקימה.
במסגרת הסכם טיעון הוטל על העמותה קנס בסך 904 אלף שקל. על מנהל העמותה הוטל קנס של 40 אלף שקל והתחיבות עצמית בסך
226 אלף שקל להימנע מביצוע העבירה לשלוש שנים.
 
 
 
 

חובת הגשת דוחות מס הכנסה הורחבה

ארכה להגשת דוחות בעקבות תיקון תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)
ביום ה 7 באוגוסט 2102 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון) התשע"ד - 2102.
בעקבות תיקון התקנות הנ"ל, נוספה חובת הגשת של דוח שנתי לשנת המס 2102 ואילך במקרים הבאים:
1. יחיד ו/או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121 ב לפקודה (מי שהכנסתו החייבתכהגדרתה בסעיף 121 ב (ה) עולה על 811,560 ₪ נכון לשנת 2013 ) - נישומים החייבים ב"מס ייסף".
2. מי שמחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינם פטורים ממס, עולה על הסכום הקבוע בסעיף 121 ב לפקודת מס הכנסה ( 811,560 ₪ נכון לשנת 2013)

לאור התיקון לתקנות, ועל מנת להקל על ציבור הנישומים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין שנת המס 2013 , רק בשל התיקון האמור לעיל, תינתן אורכה להגשת הדוח לאלו הנכנסים בגדר התיקון ולהם בלבד, וזאת עד ליום ה 31 בדצמבר 2014.
Eitan Shafir & Co., Certified Public Accountants (Isr) איתן שפיר ושות', רואי חשבון